• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Projekti tegevused

1. Projektijuhtimine. Projektijuhi leidmiseks korraldas Järva-Jaani Teenus OÜ hanke lihtmenetlusel. Päringud konkursil osalemiseks saadeti pakkujaile 22.jaanuaril 2009.a. Tähtajaks (30.jaanuar) laekus 3 pakkumist. Kvalifitseeriti 3 pakkumist. Valikukriteeriumi (madalaim hind) alusel tunnistati edukaks Europolis OÜ pakkumine.
Leping sõlmitud 9.veebruaril, 2009.a.  Sõlmitud lepingu alusel töövõtja Europolis OÜ.  Tööde algus 10.veebruar 2009.a.  Peamised tööülesanded: 1) Projekti administratiivne juhtimine ja infovahetus; 2) Hangete ettevalmistamine; 3) Projekti aruandluse koostamine; 4) Visuaalne identiteet ja projektist teavitamine; 5) Projekti meeskonna juhtimine.

2. Omanikujärelvalve. Teenusepakkuja leidmiseks korraldati Järva-Jaani Teenus OÜ poolt hanke lihtmenetlus. Teade konkursi kohta avaldati Järva-Jaani Teenus OÜ kodulehel 6.veebruaril 2009.a. Tähtajaks (13.veebruar 2009.a.) laekus 1 pakkumine.  Edukaks tunnistati Vetepere OÜ pakkumine.Leping sõlmitud 17.veebruaril 2009.a.  Tööde algus 1.märts 2009.   Peamised tööülesanded: 1) omanikujärelvalve reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde osas; 2) omanikujärelvalve ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi rajatiste (torustikud, reoveepumplad, tuletõrjhüdrandid) ehitustööde osas.

3. Järva-Jaani reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimistööd. Reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerija leidmiseks korraldati avatud riigihankemenetlus. Riigihange kuulutati välja 15.aprillil 2009.a. Tähtajaks laekus 5 pakkumust.  Kvalifitseeriti 4 pakkumust. Kvalifitseeritud pakkumustest tunnistati edukaks AS Terrat pakkumine. Leping sõlmitud 5.juunil, 2009.a., tööde teostamise kestus 5 kuud (v.a.autorijärelvalve teostamine kuni reoveepuhasti rekonstrueerimise lõpetamiseni).  Tööde peamised etapid: 1) ehitusgeoloogiliste uuringute ja -geodeetiliste mõõdistuste teostamine; 2) reoveepuhasti projekti koostamine;  3) reoveepuhasti rekonstrueerimise töömahtude loendi, eelarve ja ehituse lähteülesande koostamine; 4) autorijärelvalve teostamine reoveepuhasti rekonstrueerimise etapil.

4.Järva-Jaani alevi vee-ja kanalisatsioonirajatiste v.a. reoveepuhasti projekteerimine. ÜVK rajatiste projekteerija leidmiseks korraldati riigihanke lihtmenetlus. Hange kuulutati välja 20.mail 2009.a. Tähtajaks (4.juuni) laekus 4 pakkumist. Kõik pakkumised kvalifitseeriti.  Edukaks tunnistati Eesti Veeprojekt OÜ pakkumine.
Tööde teostamise kestvus 5 kuud (v.a.autorijärelvalve teostamine kuni ÜVK rajatiste ehitamistööde lõpetamiseni).  Tööde peamised etapid 1) Heina tänavalt Järva-Jaani reovee peapumplasse saabuva vabavoolse reoveetrassi tehnilise olukorra hindamise akti, geoaluse ja tööprojekti koostamine;  2) ehitusgeoloogiliste uuringute ja -geodeetiliste mõõdistuste teostamine ja kooskõlastamine; 3) vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate projekti koostamine ja kooskõlastamine; 4) ÜVK rajatiste ehitamise ja rekonstrueerimise töömahtude loendi, eelarve ja ehitustööde lähteülesande koostamine; 5) autorijärelvalve teostamine reoveepuhasti ÜVK rajatiste ehitamise ja rekonstrueerimise etapil.

5.Järva-Jaani alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine. Reoveepuhasti rekonstrueerija leidmiseks korraldati avatud riigihange. Hange kuulutati välja 15.04.2010. Edukaks osutus AS Terrat pakkumus maksumusega 574 797,33 eurot. Hankeleping sõlmiti 08.06.2010. Rekonstrueerimistööd lõpetati 2011.a. juunikuus.

6.Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine. Ehitustööde teostaja leidmiseks korraldati avatud riigihange. Hange kuulutati välja 18.03.2011. Edukaks osutus AS Merko Ehitus pakkumus maksumusega 1 974 393 eurot. Leping sõlmiti 9.05.2011. Ehitustööd lõpetati 15.12.2011

7.Finants- ja majandusanalüüsi koostamine projekti lõpparuandele. Analüüsi koostaja leidmiseks viidi läbi lihtmenetlusega hange. Edukaks osutus Keskkonnakonsultatsioon OÜ poolt esitatud pakkumus. Leping sõlmiti 18.01.2012.