• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Projekti eesmärgid

Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti käigus:

  • rekonstrueeriti Järva-Jaani reoveepuhasti, mis teenindab Järva-Jaani alevit ning põllumajandusühistut E-Piim.
  • rekonstrueeriti Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonivõrgu amortiseerunud torustikud ning rajati uued torustikud projektipiirkonna neisse elamupiirkondadesse, kus varem ÜVK puudus.

Projekti tulemusena vähenevad oluliselt:

1) Järva-Jaani reoveepuhasti reostustasemed;
2) veekaod tulenevalt veetorustike lekete vähenemisest;
3) infiltratsioon reoveetorustikesse.

Projekti eesmärgiks on tagada nii vee- kui ühiskanalisatsiooni osas liitumisvõimalused kõigile Järva-Jaani reoveekogumisala tiheasustusalade elanikele.  Tagatakse 99 % ulatuses Järva-Jaani reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 2008.a. seisuga oli ühisveevärgiga varustatud 77 % ja ühiskanalisatsiooniga varustatud 72 % Järva-Jaani alevi elanikest.   ÜVK arengukava kohaselt on Järva-Jaani alevi olemasolevaist veetorustikest projektieelselt rekonstrueeritud ca 30 % ja reoveetorustikest ca 20 %.  Trasside amortiseeritus põhjustab veekadusid ning infiltratsiooni reoveesüsteemi.  Projekti tulemusena on eeldatud infiltratsiooni vähenemist reoveesüsteemis aastal 2015 12 % võrra võrreldes projektieelse ajaga.

Järva-Jaani reoveepuhasti reoveepuhastuse väljundnäitajad on reovee saastetasu lepinguga reguleeritud reostusnäitajate osas võrdlevalt rekonstrueerimistööde eelse seisu (2007. a.) ja rekonstrueerimisjärgse seisu vahel (2010. a.) järgmised:

1) üldfosfor (Püld) – projektieelne kontsentratsioon 4 mg/l, projektijärgselt 1,5 mg/l;
2) heljum (HA) – projektieelne kontsentratsioon 35 mg/l, projektijärgselt 25 mg/l;
3) üldlämmastik (Nüld) – projektieelne kontsentratsioon 42 mg/l, projektijärgselt 25 mg/l;
4) biokeemiline hapnikutarvidus (BHT7) – projektieelne kontsentratsioon 32 mg/l, projektijärgselt 15 mg/l.

Projektijärgselt saavutatavad väljundnäitajad vastavad kehtestatud piirmääradele.

Järva-Jaani Teenus OÜ ning Järva-Jaani valla jaoks on tegemist suurprojektiga, mille tulemusena paraneb vallas nii veemajanduse kui ka keskkonnakaitse tase. Suureneb vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ning väheneb reoveepuhasti reostustase.