• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

ÜF Projekt

JÄRVA-JAANI ALEVI ÜHISVEE- JA KANALISATSIOONIVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA LAIENDAMISE PROJEKT

18. detsembril 2008. aastal rahuldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Järva-Jaani Teenus OÜ “Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti” rahastamise taotluse.

Projekti investeeringu kogumaksumus on 2 803 922,84 eurot (44 276 603 krooni).

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma projektile on 2 221 315 eurot (34 756 027 krooni), kuid lähtuvalt meetmega „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ sätestatud metoodikast mitte rohkem kui ca 78,50% projekti abikõlblike kulude kogusummast.

Järva-Jaani Teenus OÜ investeerib 608 476 eurot (9 520 576 krooni) – vähemalt 21,50% abikõlblike kulude kogusummast.

Projekti tulemusel on kõikidele Järva-Jaani elanikele tagatud puhas joogivesi ning võimalus liituda kaasaegse kanalisatsioonivõrguga. Projekti raames uuendati Järva-Jaani reoveepuhasti koos pumplaga ning laiendati Järva-Jaani alevi ühisveevärki ning -kanalisatsiooni neisse piirkondadesse, kus see seni puudus. Projekti raames rajati ja rekonstrueeriti 17,3 km torustikke. Lisaks sellele paigaldati 12 tuletõrjehüdranti, rajati 5 reoveepumplat ning rekonstrueeriti kaks puurkaev-pumplat.

9. jaanuaril 2012. aastal toimus Järva-Jaani veemajandusprojekti lõpetamine.

 

EL_Yhtekuuluvusfond_horisontaal