• Mail: info@jjteenus.ee
WELCOME TO

Karinu VP

EL_Yhtekuuluvusfond_horisontaal

Karinu küla veemajandusprojekt

Järva-Jaani valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

SFOS nr. 2.1.0101.13-0120

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 5.juulil 2013.a
oma otsusega nr 1-25/165 Järva-Jaani Teenus OÜ poolt esitatud Järva-Jaani valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti rahastamise taotluse.

Projekti eesmärgiks on Karinu asula ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonivõrgu laiendamine.

Projekti rahastavad Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond maksimaalselt 1 161 297,59 euroga (78,3 %
abikõlbulikest kuludest) ning Järva-Jaani
vald maksimaalselt 321 883,43 euroga (21,7 %). Esialgne projekti
abikõlbulike kulude kogumaksumus oli seega 1 483 181,02 eurot.

Tulenevalt edukast
hankestrateegiast ning pakkumuste odavnemisest võib lõplikuks projekti maksumuse
suurusjärguks kujuneda ca 800 000 eurot, mis toob kaasa
märkimisväärse kulusäästu mõlemale projekti rahastajale. Projekti raames on
tänaseks olulisemad hanked ellu viidud ning käimas on projekti aktiivne
elluviimine Karinu asulasse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamise näol.

Projekt viiakse ellu hiljemalt 2015.a lõpuks ning seeläbi
tagatakse kõigile projektipiirkonnas elavatele Karinu elanikele võimalus
liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Projekti raames teostab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustöid
OÜ Wesico Project, projektijuht Aivar Käis (tel. 50 23 563)

Omanikujärelevalve ja Inseneri teenust osutab OÜ Vealeidja,
Inseneri esindaja Jaanu Mühlberg (tel. 50 83 736)

Projektiga ette nähtud
tööd tehniliste indikaatorite osas kokkuvõtlikult:

§
Ehitatakse
veetorustikku kogupikkusega 634 m

§
Rekonstrueeritakse üks puurkaev-pumpla

§
Rekonstrueeritakse
veetorustikku kogupikkusega 2 740 m

§
Ehitatakse
isevoolset kanalisatsioonitorustikku
kogupikkusega 2 800 m

(sellest
uutesse piirkondadesse 2 379 m)

§
Rekonstrueeritakse
isevoolset kanalisatsioonitorustikku kogupikkusega 389
m

§
Ehitatakse
survekanalisatsioonitorustikku
kogupikkusega 155 m

Projekti
tulemusindikaatorid:

ühisveevärgiga liitunute osakaal
enne projekti (2012): 90 %, pärast projekti liitumisvõimalus 100 %-l
Karinu reoveekogumisala elanikest. Eeldatav liitunute osakaal aastaks 2019:
100 %.  Projektist tulenev ühisveevõrguga
liitunute arv 2019. aastaks – 17.
ühiskanalisatsiooniga
liitunute osakaal enne projekti (2012): 49 %, pärast projekti liitumisvõimalus 100 %-l Karinu
reoveekogumisala elanikest. Eeldatav liitunute osakaal aastaks 2019: 100
%. Projektist tulenev ühiskanalisatsiooniga
liitunute arv 2019. aastaks – 86.
vähenevad
ühisveevärgi lekked,
toetades veevarude säästlikku ning eesmärgipärast kasutamist, veekaod enne
projekti 18%, peale projekti 15%;
vähenevad
ühiskanalisatsiooni lekked
ning sellest tulenev põhjavee reostumise oht, infiltratsioonitase enne
projekti 23%, peale projekti 20%.

Liitumisinfo:
Rajatava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks tuleb pöörduda
Järva-Jaani Teenus OÜ poole. Liitumistasu Karinu elanikele ei rakendata, kuid
igal kinnistul tuleb välja ehitada omavahenditest kinnistu-sisene torustik
alates liitumispunktist. Liitumislepingu sõlmimiseks ning tehniliste tingimuste
saamiseks palume pöörduda Järva-Jaani Teenus OÜ kontorisse aadressil Pikk 56,
Järva-Jaani. Kontakt: Andreas Sapas, tel. 50 33 515 vt. ka – http://www.jjteenus.ee/kontakt/